Интеграция на нова машина

Нов проект

Информация за проекта

Клиент Косев ЕООД
Услуги Рязане
Тагове ,

Описание на проекта

КОСЕВ ЕООД тръжна документация за процедура „Публична покана“ с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване – вертикален пречиствателен център и резервоар за газ.“ C01

КОСЕВ ЕООД сключва DBPF № BG16RFOP002-3.001-0499-C01 Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в „КОСЕВ“ ООД.Основната цел на проекта е да се подобри енергийната ефективност на Косев ООД чрез прилагането на енергоспестяващи мерки – въвеждането на нов вертикален преработвателен център и газокар. Целта на проектното предложение е да се разшири производствения капацитет чрез прилагане на горните активи и също така да повлияе положително на околната среда, чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата, третиране на отпадните води и използване на рециклирани материали.