Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящата Политика за поверителност се отнася за данни и информация, свързани с Вас, които се събират и обработват от Оператори, свързани с тях фирми или други фирми, упражняващи дейността си под търговската марка на Косев ЕООД (всички наричани по-долу за кратко: „Косев ЕООД“). В текста на Политиката за поверителност и свързаната с нея информация, показана на тази страница, (наричана по-долу: „Политика за поверителност“) всички думи с главни букви имат същото значение като в Общите условия (наричани по-долу: Общи условия), освен ако не са дефинирани по различен начин на тази страница.

1.2. По отношение на този Уебсайт администраторът на данни е Косев ЕООД. (със седалище: 7003 Русе, ул. Тракция №2, наричан по-долу: Администратор на данни), който по време на работата с Уебсайта може да използва услугите на трети страни, обработващи такива данни (наричани по-долу: „Обработващи лични данни“). Информацията за идентичността на конкретния Обработващ лични данни, ако има такава, се разкрива заедно с информацията за дадената конкретна обработка на данни.

2. ПОСТЪПВАЩИ ДАННИ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

2.1. Не е предвидено този Уебсайт да предоставя възможност на Потребителите да изпращат поверителни или подобни лични данни. Такива искания за данни обаче могат да възникнат на определени страници на Уебсайта с цел посочване на такова искане за данни във всеки отделен случай. В подобни случаи на даденото място Операторите посочват обхвата на исканите данни, правното основание и целта на искането за данни, метода за събиране на данни, както и продължителността на съхраняването на тези данни.

3. ОБХВАТ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ

3.1. Събраната информация може да включва (наричани по-долу: информация и/или данни):
• 3.1.1. Вашето име и данни за контакт с Вас, включително например пощенски и имейл адрес, факс и телефонен номер, други данни за контакт с Вас онлайн;
• 3.1.2. Вашата възраст, пол, професия, професионални и лични интереси, други демографски данни, както и Вашия опит във връзка с нашите продукти и услуги;
• 3.1.3. във връзка с продукта, който сте закупили, Вашите данни за фактуриране, регистрацията на продукта, информация под формата на образи и звуци, серийния номер и IMEI номер на продукта, които данни може да са подходящи за нас, за да Ви идентифицираме.

3.2. Обхватът на събраните от нас данни във всеки конкретен случай се определя точно при дадено конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукти).

3.3. Част от информацията, която събираме, може да се определи като „Лични данни“ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу: Общ регламент относно защитата на данните). Това означава, че данните могат да бъдат свързани с Вас или Вие може да бъдете идентифицирани чрез данните. Чувствителните данни, определени в Общия регламент относно защитата на данните, се събират само ако дадете отделно съгласие. Вие бивате информирани отделно за всяко потенциално събиране на Чувствителни данни във всеки отделен случай по време на съответното събиране на конкретни данни или обработката на данни, като от Вас се иска да дадете съгласие. Чувствителните данни са например лични данни относно Вашия расов или етнически произход, политическо мнение, религия или убеждения, членство в синдикални организации; генетични или биометрични данни и здравен статус, насочени към индивидуалната идентификация на физическите лица, както и лични данни за сексуалния живот и ориентация.

4. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Данните и информацията, свързани с Вас, могат да бъдат събирани въз основа на следните правни основания:
• 4.1.1. Договор: в случаите, когато е установено договорно отношение между Вас и нашата Компания или други трети страни (например потребителски договори).
• 4.1.2. Легитимен интерес: в случаите, когато нашата Компания или трета страна имат законен интерес от събирането на такива данни (например идентифициране на незаконни действия).
• 4.1.3. Съгласие: в случаите, когато изрично сте дали съгласието си за събиране и обработка на данни.
• 4.1.4. Правно задължение: в случаите, когато събирането и обработката на данни се изисква по закон или въз основа на искане от регулаторни или правителствени органи.

4.2. Данните и информацията, свързани с Вас, се използват за следните цели:
• 4.2.1. за да Ви регистрираме на нашия Уебсайт или за да извършваме нашите услуги, предоставяни чрез нашия Уебсайт (включително търсене или запитване за всички данни и информация, свързани с нас, нашите продукти или услуги);
• 4.2.2. с цел оценяване и анализ на нашия пазар, потребители, продукти и услуги (включително за да искаме Вашето мнение относно нашите продукти и услуги, както и за да извършваме оценка на нуждите на потребителите);
• 4.2.3. с цел наблюдение, усъвършенстване и развитие на предлаганите от нас продукти и услуги;
• 4.2.4. с цел изпълнение на нашите договорни задължения към Вас (включително продажбата на нашите продукти и услуги на Вас) и като част от нашите процеси за защита на потребителите и за целите на изпълнението на всички подобни договорни задължения;
• 4.2.5. с цел организиране на томболи с награди, състезания или промоции;
• 4.2.6. ако сте ни предоставили информация или с цел, свързана с други марки на Косев ЕООД, за да вземем решение за тях;
• 4.2.7. за комуникация с Вас във връзка с горепосоченото;
• 4.2.8. за целите на директните продажби, ако това е разрешено от законовите разпоредби, и
• 4.2.9. за да ви предоставим клиентска поддръжка, в това число гаранционна поддръжка и поправка на устройства.
• 4.2.10. В интерес на постигането на горепосочените цели обработката на Вашите лични данни по-конкретно може да е необходима в различните раздели на Уебсайта, за да даде възможност за контакт с Вас, подробно описание на което се предоставя в конкретните раздели.

4.3. Вашата информация и данни, обработвани от нас, могат да бъдат използвани, за да Ви информират за нашите продукти, услуги, промоции и специални оферти, както и за цялата информация, която според нас може да представлява интерес за Вас.

4.4. Когато ни предоставяте информация и данни за себе си, ние Ви предлагаме възможност да ни информирате, ако не желаете тази информация да бъде използвана от нас или трети страни (включително нашите търговски партньори) за целите на директните продажби.

4.5. По отношение на директните продажби можете да прегледате по всяко време предишното си съгласие (както е определено по-горе) и да ни съобщите това, като се свържете с нас на следния имейл адрес: info@kosev.bg. Освен това, когато получавате материали за директни продажби по имейл или чрез текстово съобщение, ще Ви бъде напомнено в такъв имейл или текстово съобщение, че имате възможност да прегледате или оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Ако промените по-ранната си позиция по въпроса, в случай на решение за това, Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашите бази данни.

4.6. Моля, имайте предвид, че по време на обработката на информацията, свързана с Вас, може да възникне автоматизирана обработка на данни, която използва изключително ИТ устройства, в който случай ще поискаме Вашето специално съгласие.

4.7. Информацията и данните, свързани с Вас, се запазват само докато са необходими за постигане на целта, за която такива данни и информация са събрани, или докато това е разрешено по силата на някакви договори, законови разпоредби или съгласия от Ваша страна.

4.8. Точните срокове на съхранение, свързани с предоставената от Вас информация и данни, във всеки случай се определят по време на даденото конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукти). След края на периодите на съхранение информацията и данните, съхранявани по отношение на Вас, се изтриват или в някои случаи се анонимизират, като се гарантира, че вече не можете да бъдете идентифицирани. Освен това, ако събирането на данни се основава на Вашето съгласие и ако няма друго правно основание, след като Вашето съгласие бъде отменено, Вашите данни се изтриват.

5. МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Информацията и данните, свързани с Вас, се събират чрез различни методи, включително следните:
• 5.1.1. ако са ни предоставени от Вас чрез който и да е Уебсайт на Косев ЕООД;
• 5.1.2. ако се свържете с нас лично, по телефона, в писмена форма, онлайн или по друг начин;
• 5.1.3. Вие ни предоставяте доброволно такива данни и информация за целите на онлайн комуникацията, свързана с Косев ЕООД.

5.2. Информацията, отнасяща се до Вас, може да бъде обработена заедно и във връзка с посочените по-горе цели на употреба във връзка с данни, които сте ни предоставили по друг начин или които сме придобили от трети страни. Такава информация и данни могат да се съхраняват в унифицирани или отделни бази данни.

5.3. Ние не събираме информация в ненужна степен, нито събираме информация и данни, които не са необходими за постигането на поставените цели.

5.4. Ако за обработка на Вашите лични данни е необходимо Вашето съгласие, това ще бъде поискано чрез посочване на съответното поле „Съгласие“ на страницата, изискваща дадената информация. Приложимото поле „Съгласие“ може да се отнася до различни видове информация и данни и до множество видове данни по отношение на целите на продажбите.

5.5. Съгласието, според Общия регламент относно защитата на данните, за обработката на Лични данни, се придобива от Вас по следните начини:
• 5.5.1. чрез онлайн платформата в отделно текстово поле;
• 5.5.2. чрез използване на печатен документ, като ние писмено уточняваме, че предоставяйки личните си данни на този документ, Вие се съгласявате с обработката на данни;
• 5.5.3. по телефона, като преди разговора с Вас бивате информирани, че Вашият разговор с оператора и Вашето съгласие за обработка на данни се записват;
• 5.5.4. Вие ни предоставяте доброволно такива данни и информация за целите на онлайн комуникацията, свързана с Косев ЕООД.
• 5.5.5. От Вас се иска да предоставите отделно съгласие в следните случаи:
◦ вземане на автоматизирани решения;
◦ за целите на директния маркетинг;
◦ обработка на Чувствителни данни;
◦ прехвърляне на данни извън Европейския съюз;
◦ споделяне на данни с трети страни;
◦ съгласие от родител или настойник при непълнолетни лица.

6. HTML „БИСКВИТКИ“

6.1. С изтеглянето на определени части от нашия Уебсайт на компютъра на потребителя се поставя малко количество данни (наричано „бисквитка“), което може да съдържа лична информация на потребителя. Потребителят няма да бъде информиран и няма да получава допълнителна информация от Оператора за изтегляне на „бисквитки“, докато използва Уебсайта. „Бисквитките“ са необходими за правилното функциониране на нашия Уебсайт. Посещението на „бисквитките“ в Уебсайта се съхранява от сървъра и се обработва от Операторите.

6.2. www.kosev.bg/bg прави сърфирането в Уебсайта си по-лесно чрез използването на „бисквитки“. Целта на настоящия раздел е да се обясни какво е „бисквитка“, какъв вид „бисквитки“ използва Уебсайтът ни, каква е целта на използването на „бисквитки“ и как може потребителят да ги активира, да ги забрани или да ги изчисти.

6.3. Чрез използването на Уебсайта, съгласно нашата Политика за поверителност, Вие приемате използването на „бисквитки“ в съответствие с тези правила за „бисквитки“. Ако не приемате използването на тези „бисквитки“, трябва да ги деактивирате, като следвате указанията, посочени в точка 6.6. от Политиката за поверителност.

6.4. Какво представлява HTML „бисквитката“?

„Бисквитките“ (на унгарски език: „süti“) са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това „бисквитките“ се изпращат на уебсайта, от който произхождат, при всяко следващо посещение или на друг уебсайт, който разпознава тази „бисквитка“. „Бисквитките“ са полезни, защото позволяват на даден уебсайт да разпознава устройството на потребителя.

„Бисквитките“ изпълняват много различни функции, като например Ви позволяват да навигирате ефективно между страниците, запомнят Вашите предпочитания и по принцип подобряват взаимодействието на потребителите с уебсайта. Те също така могат способстват рекламите, които виждате онлайн, да са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.

За допълнителна информация относно „бисквитките“, включително как да видите какви „бисквитки“ са поставени на устройството Ви и как да ги управлявате и изтривате, посетете следния уебсайт ма английски език: http://www.allaboutcookies.org/. Можете да намерите повече информация относно обработката на настройките на „бисквитките“ на Вашия браузър съгласно последната алинея.

6.5. Какви „бисквитки“ използваме на нашия Уебсайт?

Абсолютно необходими „бисквитки“:
Това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия Уебсайт. Те включват например „бисквитки“, които Ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия Уебсайт. Тези „бисквитки“ не събират информация за Вас, която може да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото, на което сте били в интернет. Тази категория „бисквитки“ не може да бъде деактивирана.

Аналитични „бисквитки“:
Те ни позволяват да разпознаваме и да броим посетителите, както и да виждаме как посетителите се движат в нашия Уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият Уебсайт, например, като направим така, че Потребителите да намират лесно това, което търсят.

Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на Уебсайта.

Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ на Google Анализ. Информацията, събрана от „бисквитките“ на Google Анализ, ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в Съединените американски щати в съответствие с нейните практики за поверителност.

За да видите и прегледате поверителността на Google и как това се отнася за Google Анализ, посетете: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg. Можете да се откажете от проследяването от Google Анализ, като посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Функционални „бисквитки“.
Те се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Уебсайт. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание за Вас и да си припомним Вашите предпочитания (например Вашият избор на език или регион)

Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на Уебсайта.

6.6. Можете да намерите повече информация за отделните „бисквитки“, които използваме, както и за целите, за които ги използваме, в таблицата по-долу:

Тип на „бисквитката“, Променливи в „бисквитката“, Установена от, Предназначение

Тип на „бисквитката“, Променливи в „бисквитката“, Установена от, Предназначение

Тип на „бисквитката“

Променливи в „бисквитката“

Установена от

Предназначение

Абсолютно необходима „бисквитка“

FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID , MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID

Сървър за уеб приложения

Поддържане на сесия

Бисквитка за анализ

s_cc, s_sq, s_vis_invisit, s_nr, s_vnums_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1

Site Catalyst

Получаване на обобщена информация за трафика на сайта и поведението на посетителите

Аналитична „бисквитка“

s_cc

Site Catalyst

Тази „бисквитка“ е установена и прочетена от JavaScript кода, за да определи дали „бисквитките“ са разрешени (просто е зададена на „Вярно“)

Аналитична „бисквитка“

s_sp

Site Catalyst

Тази „бисквитка“ е зададена и прочетена от JavaScript кода, когато функционалността ClickMap е разрешена; тя съдържа информация относно предишната връзка, върху която е щракнато от потребителя

Аналитична „бисквитка“

s_vi

Site Catalyst

Тази „бисквитка“ се използва, за да идентифицира уникален посетител

Аналитична „бисквитка“

s_sv_sid

Adobe Survey

Съхранява уникален номер, за да гарантира правилно кеширане на JavaScript файлове, използвани за проучвания в рамките на браузъра

Аналитична „бисквитка“

s_sv_s1

Adobe Survey

Съхранява идентификационните номера на проучвания, които посетителят е отложил, чрез щракване върху „По-късно“, когато е бил подканен да участва в проучване.
Съхранява идентификационните номера на проучвания, които могат да бъдат стартирани на следната страница от уебсайт.
Съхранява идентификационните номера на проучвания, които са започнали да се стартират.
Съхранява времето, през което системата за проучвания започва да изпълнява (за отложени проучвания).

Аналитична „бисквитка“

s_sv_p1

Adobe Survey

Съхранява идентификационните номера на проучванията, които са били приети или отказани.
Съхранява информация, за да установи дали посетителят попада в процента на извадката.
Съхранява постоянно нарастващ номер, използван при стартиране на проучвания при излизане от сайта, за да се гарантира, че посетителят е напуснал сайта.
Съхранява флаг, посочващ дали посетителят е достигнал посочените от клиента настройки за граница на издържливост и дали следва да бъде изключен от проучванията.

SNS „бисквитка“

pid (twitter) datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook)

twitter.com, facebook.com

Споделяния на SNS. За да се активират функциите за споделяне на SNS, „бисквитките“ за идентификация на потребителите се поставят от уебсайтове на SNS. (Не включва лична информация)

Функционална „бисквитка“

KOSEV_COMPARE_CART

kosev.bg

Тази „бисквитка“ се използва за активиране на функцията за сравнение

Функционална „бисквитка“

KOSEV_RECENTLY_VIEW

kosev.bg

Тази „бисквитка“ се използва за активиране на функцията „Наскоро прегледани“

Аналитична „бисквитка“

s_vi_bikx6BecaKOSEVbkjkxx, s_vi_gqfjh (променливите в „бисквитката“ са зададени на случаен принцип)

Site Catalyst

Получаване на обобщена информация за трафика на сайта и поведението на посетителите

Функционална „бисквитка“

email_addr

kosev.bg

Тази „бисквитка“ се използва, за да даде възможност да се запомни имейл адресът, въведен от потребителите, като при следващото посещение на тази страница имейл адресът се попълва автоматично в това празно поле.

Функционална „бисквитка“

pcVersion

kosev.bg

Тази „бисквитка“ запомня избора на потребителите, за да се види версията за настолния компютър.

Функционална „бисквитка“

bc-visit-id

Boldchat

Тази „бисквитка“ съхранява данни за посещението, които чатът може да запомни

Функционална „бисквитка“

bc-visitor-id

Boldchat

Тази „бисквитка“ съхранява данни за посетителя, които чатът може да запомни

Функционална „бисквитка“

_bcvm_vid_xxx

Boldchat

Тази „бисквитка“ на основен домейн (kosev.bg) съхранява същите данни като данните за посещението, които чатът може да запомни

Функционална „бисквитка“

_bcvm_vrid_xxx

Boldchat

Тази „бисквитка“ на основен домейн (kosev.bg) запазва същите данни като данните за посетителя, които чатът може да запомни

Функционална „бисквитка“

_bcvm_vrid_xxx

Boldchat

Тази „бисквитка“ на основен домейн (kosev.bg) съхранява данни за посетителя, напускащ страницата.

6.7. Как да забраните или изтриете „бисквитки“?

Можете да забраните „бисквитките“ чрез активиране на настройката във Вашия браузър, която Ви позволява да откажете настройката на всички или на някои „бисквитки“. Въпреки това, ако използвате настройките на браузъра си, за да забраните всички „бисквитки“ (включително абсолютно необходимите „бисквитки“), може да нямате достъп до целия Уебсайт или до части от него.

Забраняването на „бисквитка“ или на категория от „бисквитки“ не изтрива „бисквитката“ от Вашия браузър. Ще трябва да направите това отделно в браузъра си.

Ако искате да направите промени в настройките на „бисквитките“, отидете в менюто „Опции“ или „Предпочитания“ на браузъра си. Можете също така да отидете в опцията „Помощ“ на Вашия браузър за повече подробности.

За да научите повече за настройките на „бисквитките“ за браузъра си, изберете връзките по-долу:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg

Firefox: https://support.mozilla.org/bg/

Google Chrome: https://support.google.com/chrome?hl=bg#topic=7438008

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/bg/cookies/

Ако сте забранили една или повече аналитични „бисквитки“, ние все още можем да използваме информацията, която е събрана от „бисквитките“, преди да сте задали Вашите предпочитания за забраняване. Въпреки това, ние ще спрем използването на забранената „бисквитка“ за събиране на каквато и да е допълнителна информация.

С изключение на абсолютно необходимите „бисквитки“, всички „бисквитки“ ще престанат да бъдат валидни след изтичане на две години.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕПЪЛНОЛЕТНИ И НЕПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА

7.1. Препоръчваме на всички родители и настойници да учат децата си как да използват своите Лични данни правилно и безопасно при ползване на Интернет. Ние умишлено не събираме информация (нито чрез този Уебсайт, нито по друг начин), свързана с или идваща от деца, без разрешението на родителите или настойниците им. Като предоставяте информацията, Вие приемате и гарантирате, че юридическите ви права, свързани с даването на съгласие за обработване на данни, не са ограничени. Ако за разкриването на такава информация от правна гледна точка сте „без правоспособност“ или имате „ограничена правоспособност“ и нямате право да правите индивидуални юридически декларации по такива въпроси, Вие сте длъжни да придобиете съгласието на други упълномощени трети лица (например законен настойник, попечител) относно разкриването на такава информация. Във връзка с това Вие сте задължени да прецените дали е необходимо съгласието на трети страни по отношение на разкриването на дадена информация. Косев ЕООД може да не влезе в личен контакт с Вас, така че спазването на горната клауза за осигуряване на съответствие с този раздел е Ваша лична отговорност и Косев ЕООД не поема никаква отговорност по този въпрос. Ако установим, че потребителят на Уебсайта ни е дете, което използва Уебсайта без съгласието на родителите или настойниците си, ще предприемем всички необходими мерки да изтрием цялата информация, предоставена от детето, и ще гарантираме, че информацията няма да бъде прехвърляна към други лица или използвана от нас (нито за директни продажби, нито с друга цел). Уведомете ни незабавно, като използвате данните за контакт, посочени в настоящата Политика за поверителност, ако установите, че дете е предоставило информация за себе си чрез този Уебсайт без разрешение на родителя или настойника си.

7.2. Ако се изисква съгласието на родител или настойник, във всеки един от случаите това е точно определено и се показва при даденото конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукт).

8. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

8.1. Вашите Лични данни не се предоставят на други трети страни без Вашето конкретно съгласие. Ако предоставите отделно съгласие, Вашите Лични данни могат да бъдат споделени със следните трети страни:
• 8.1.1. Ако това се изисква от нашите служители, представители, доставчици и/или търговски партньори с цел изпълнение на задачи, свързани с целта за обработка на данни (включително услуги, свързани с продажбите, помощ при продажбите, пазарни проучвания, услуги, предоставяни на потребителите, администрирането на продукти и услуги, които ще Ви бъдат предоставени, томболи с награди, конкурси и промоции);
• 8.1.2. Ако разкриването на информация, свързана с Вас, на други фирми, финансови организации или правоприлагащи органи (съгласно правните разпоредби) е необходимо или желателно за целите на превенцията на престъпността или защитата на потребителите;
• 8.1.3. Ако е предвидено или разрешено от правни разпоредби.

Посочената конкретна трета страна или страни във всеки конкретен случай се определят точно и се представят при даденото конкретно събиране на данни или обработка на данни (като например томболи с награди или регистрация на продукт).

8.2. Ако Вашите лични данни се споделят с внимателно подбрана трета страна или с някоя от изброените по-горе трети страни, ние във всеки случай ще спазваме разпоредбите на законите за защита на данните, които чрез договорни разпоредби, сключени с такива трети страни, гарантират, че съответната трета страна:
• 8.2.1. не може да използва Вашите лични данни за цели, различни от посочените от нас или посочени в настоящата Политика за поверителност;
• 8.2.2. предприема подходящи мерки за сигурност, за да гарантира, че Вашите лични данни са защитени срещу неразрешено или незаконно обработване на данни или щети или унищожаване по каквато и да е причина.

8.3 Ако изберете да ни снабдите с Лична Информация, Косев ЕООДEMK може да прехвърли информацията то своите дъщерни или свързани дружества и клонове или до други трети страни, извън граница, и да ги съхранява в държава извън Европейската Икономическа Общност („ЕИО“). Може също така да бъде обработвана от персонала ни, работещ извън ЕИО, който работи за нас или за дружеството майка в Южна Корея, или за някой от нашите доставчици. Това включва персона, отговорен за изпълнението на Вашите поръчки и доставка на услугите по поддръжка. Моля имайте предвид, че те могат да се намират в други юрисдикции по света които може и да нямат същите закони за защита на личните данни, както действащите във Вашата страна, но доколкото е възможно ще предприемем всички разумни мерки да осигурим Вашата лична информация да е защитена чрез адекватни договори (за пренос на данни) заедно с трансвер/и и/или чрез осигуряването на трансфер/и, които са сертифицирани чрез механизми, като например (Личен Щит (приложим единствено в САЩ).

8.4. Нашите Оператори предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че служителите, които могат да имат достъп до информация и данни за Вас, получават подходящо обучение и като такива са в състояние да управляват и обработват Вашата информация и данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и задълженията, посочени в законите за защита на личните данни.

8.5. Настоящата Политика за поверителност се отнася само за личните данни, събирани чрез Уебсайта. В някои случаи Уебсайтът може да Ви насочва и пренасочва към уебсайтове, управлявани и оперирани от трети страни (например сайтове на социални медии). Косев ЕООД не поема отговорност за събирането и обработката на данни на такива уебсайтове.

9. ДРУГИ ВАШИ ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТА

9.1. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните имате право да поискате по всяко време информация за обработката на Вашите лични данни. Такова предоставяне на информация е безплатно. Ние изпълняваме искането Ви за тази цел в рамките на 30 дни от получаването му. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност или обработката на личната Ви информация от Косев ЕООДE, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните на info@kosev.bg.

9.2. Вие също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данните, въпреки че бихме Ви препоръчали да се свържете директно с нас за разрешаване на Вашите проблеми.

9.3. Ако смятате, че някои от обработваните от нас данни, свързани с Вас, са неправилни или непълни, моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-горе данни за връзка. Ние ще коригираме или актуализираме всяка такава информация в най-кратки срокове.

9.4. Отказ от предоставяне на данни
Ако преди това сте дали специално съгласие да се свързваме с Вас периодично по имейл или по телефона (например за абонамент за бюлетин), Вие имате възможност да оттеглите Вашето съгласие, което означава, че повече няма да се свързваме с Вас. Във всеки случай Вие можете да отмените съгласието си в зависимост от даденото събиране на данни (например, в случай на контакт по имейл, ние Ви предоставяме директна опция за „отписване“). След отмяната на съгласието ще направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че данните Ви ще бъдат изтрити без неоправдано забавяне и че няма да бъдете безпокоени от подобни контакти

9.5.Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни съобразно основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Това важи обаче за обработване, което се основава на:
• необходимост от извършване на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия от администратора;
• необходимост за целите на нашите легитимните интереси или на трета страна;
• необходимост за целите на директния маркетинг.

9.6. Имате правото да получите личните данни, които Ви засягат, и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван, и пригоден за машинно четене формат;

9.7. Имате правото във всеки момент да получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не и да узнаете какво е тяхното съдържание и произход, за да се провери точността им, дали са добре съхранявани и т.н.

9.8. Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни- в следните случаи:
– ако оспорвате точността на личните данни;
– ако счетете, че обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само да ограничите използването им;
– ние като администратор на лични данни не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие като субект на данните ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– ако сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

9.9. Имате право да бъдете уведомени, в случай че се установи някакво нарушение на сигурността на Вашите лични данни.

9.10. Промени и изменения
Операторите си запазват правото едностранно да изменят тази Политика за поверителност, като Ви уведомяват предварително и Ви дават възможност да решите дали да приемете такива промени. С оглед на този факт Ви препоръчваме да посещавате редовно Уебсайта, за да наблюдавате приемливостта на промените и измененията. За използването на Уебсайта и нашите услуги препоръчваме да приемете настоящата ефективна Политика за поверителност, тъй като при липса на такова приемане е възможно да не можете да използвате пълноценно нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност беше актуализирана последно на: 15 май 2018 г. Ако тази страница не се показва по някаква причина в бъдеще, при поискване ще Ви изпратим копие от понастоящем действащата Политика за поверителност по имейл.

10. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

10.1. Наше задължение е да гарантираме защитата на данните и информацията, свързани с Вас. За да предотвратим неупълномощен достъп или използване, модифициране, унищожаване или препращане на обработените данни, сме създали разумни физически, електронни и административни процедури за защита на личните данни, които събираме във връзка с Вас. Като част от тази дейност отделяме особено внимание на това да предотвратяваме и възпрепятстваме всички неупълномощени и незаконни процеси по време на обработката на Вашите лични данни. Независимо от всички тези мерки, не сме в състояние напълно и изчерпателно да гарантираме сигурността на Вашата информация.

Сигурността на Вашата информация е защитена с помощта на следните инструменти:

• 10.1.1. кодиране, където е възможно;
• 10.1.2. използване на защита с парола, където е приложимо;
• 10.1.3. чрез ограничаване на достъпа до информация (достъпът се предоставя само на служители, за които това е необходимо, за да се постигнат горепосочените цели).

10.2. Ако имате някакви въпроси или забележки относно тази Политика за поверителност, преди да използвате този Уебсайт или да предоставите каквато и да е информация на Операторите или да разкриете такава информация, както е описано по-горе, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, като използвате имейл адреса info@kosev.bg.

Политиката за поверителност за Косев ЕООД може да бъде свалена от тук